در حال نمایش 7 نتیجه

نرم افزار تجاری شرکتی سطح چهار (کد214)

18,987,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری شرکتی سطح چهار (کد214) :

 •  عملیات بازرگانی
 •  عملیات حسابداری مالی و سایر امکانات
 •  انبارداری تکمیلی
 •  سیستم حقوق و دستمزد
 •  حسابداری مالی تکمیلی
 •  سیستم پروژه ها
 •  یک شرکت مضاعف
 •  سیستم دارایی ثابت
 •  اتوماسیون اداری

نرم افزار تجاری شرکتی سطح دو (کد212)

12,587,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری شرکتی سطح دو (کد212):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • سایر امکانات
 • انبارداری تکمیلی
 •  حسابداری مالی تکمیلی
 •  سیستم پروژه ها
 • یک سال خدمات پشتیبانی
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها

نرم افزار تجاری شرکتی سطح سه (کد213)

15,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری شرکتی سطح سه (کد213) :

 •  عملیات بازرگانی
 •  عملیات حسابداری مالی
 •  سایر امکانات
 •  انبارداری تکمیلی
 •  سیستم حقوق و دستمزد
 •  حسابداری مالی تکمیلی
 •  سیستم پروژه ها
 •  یک شرکت مضاعف

نرم افزار تجاری شرکتی سطح یک (کد211)

8,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری شرکتی سطح یک (کد211) :

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • سایر امکانات
 • حسابداری مالی تکمیلی
 • یک سال خدمات پشتیبانی
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها

نرم افزار عمومی شرکتی سطح دو (کد312)

3,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی شرکتی سطح دو (کد312):

 •  عملیات بازرگانی
 •  عملیات خرانه داری
 •  گزارشات پایه ای
 •  امکانات پایه ای
 •  عملیات حسابداری مالی پایه ای
 •  ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی
 •  گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا و ... )
 •  عملیات تکمیلی (استفاده از دستگاه بارکد خوان و...)

نرم افزار عمومی شرکتی سطح سه (کد313)

6,487,000 تومان
 

ویژگی های نرم افزار عمومی شرکتی سطح سه (کد313):

 •  عملیات بازرگانی
 • عملیات خرانه داری
 •  گزارشات پایه ای
 • امکانات پایه ای
 •  عملیات حسابداری مالی پایه ای
 •  ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی
 •  گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا و ... )
 •  عملیات تکمیلی (استفاده از دستگاه بارکد خوان و...)
 •  عملیات تکمیلی (تعریف سطوح قیمتی کالا و ...
 •  امکانات صنفی

نرم افزار عمومی شرکتی سطح یک (کد311)

2,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی شرکتی سطح یک (کد311) :

 • عملیات بازرگانی
 •  عملیات خرانه داری
 •  گزارشات پایه ای
 •  امکانات پایه ای
 •  عملیات حسابداری مالی پایه ای
 •  ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی